Technik rolnik

Zawód: Technik rolnik 314207

Kwalifikacje: R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej
R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura

Słuchacz po uzyskaniu kwalifikacji R.3. może uzyskać tytuł Rolnik. Nie jest wymagane wykształcenie średnie. Słuchacz po uzupełnieniu Kwalifikacji o R.6. może uzyskać tytuł Technik agrobiznesu.

Czas trwania nauki: 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym.

Kładziemy szczególny nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych.

Opis Kursu:

Do zadań zawodowych technika rolnictwa należą prace związane z hodowlą roślin, nasiennictwem oraz produkcją roślin w gospodarstwach rolnych. Technik rolnictwa organizuje i nadzoruje prace związanych z chowem, pielęgnowaniem i żywieniem zwierząt gospodarskich. Kolejne zadanie technika rolnictwa, to prowadzenie dokumentacji dotyczącej produkcji roślinnej, kalkulacji kosztów produkcji rolnej. Technik rolnik dokonuje podstawowych zabiegów agrotechnicznych, kontroli roślin, rozpoznaniem chorób lub szkodników zagrażających plonom.
Praca: gospodarstwa rolne.