Opiekun medyczny

Opiekun medyczny –jest to zawód pomocniczy w zakresie czynności opiekuńczo – pielęgnacyjnych u chorych w środowisku szpitalnym lub domowym. Do zadań opiekuna medycznego należy między innymi: rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej, pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej, współdziałanie z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym, asystowanie pielęgniarce przy wykonywaniu zabiegów pielęgniarskich, konserwacja przyborów i narzędzi stosowanych przy zabiegach pielęgniarskich.

PRACA:

absolwenci kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w szpitalach, zakładach opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, podczas indywidualnej opieki w domu pacjenta, w środowiskowych domach pomocy oraz w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

DLACZEGO OPIEKUN MEDYCZNY?

To doskonała propozycja dla osób, które chcą się przekwalifikować zawodowo bądź zdobyć nowe umiejętności. Profesjonalna kadra dydaktyczna dająca gwarancję bardzo dobrego przygotowania do zawodu. Zajęcia praktyczne odbywają się w specjalistycznie wyposażonych pracowniach. Praktyki zawodowe, które organizuje szkoła, odbywają się pod opieką profesjonalistów.
Ukończeniu kursu z danej kwalifikacji umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Egzamin jest zewnętrzny i prowadzony przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Osoby posiadające średnie wykształcenie po zdobyciu obydwu kwalifikacji oraz pozytywnym zdaniu egzaminu otrzymają Państwowy dyplom Technika. Posiadając zaświadczenie o ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego istnieje także możliwość przystąpienia do egzaminu czeladniczego.

 

PO UKOŃCZENIU TEGO KIERUNKU BĘDZIESZ POTRAFIŁ/A:

rozpoznawać problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej
współpracować z pielęgniarką w zakresie planowania i realizowania planu opieki nad osobą chorą i niesamodzielną;

pomagać pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskichopiekować się osobą chorą i niesamodzielną zgodnie z zaleceniem lekarza lub pielęgniarki
pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb związanych z utrzymaniem ciała w czystości
wykonywać zabiegi higieniczne u osoby chorej i niesamodzielnej
pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb związanych z odżywianiem, wydalaniem, w utrzymaniu aktywności ruchowej, w użytkowaniu przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego
pomaga osobie chorej i niesamodzielnej w adaptacji do warunków życia w szpitalu oraz zmian związanych z przewlekłą chorobą lub starością
pomaga osobie chorej i niesamodzielnej w komunikowaniu się z rodziną zespołem opiekuńczym i terapeutycznym oraz z innymi pacjentami
udzielać wsparcia emocjonalnego osobie chorej i niesamodzielnej oraz jej rodzinie
udzielać pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego

 

PONADTO:
popularyzować zachowania prozdrowotne
dokumentować wykonane zabiegi higieniczne
obsługiwać komputerowe programy użytkowe niezbędne w pracy zawodowej
zakładać i prowadzić własną działalność gospodarczą

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

w oddziałach szpitalnych: oddział chorób wewnętrznych, geriatrii, ortopedyczno-rehabilitacyjny, neurologii
zakładach pielęgniarsko-opiekuńczych
zakładach opiekuńczo-leczniczych
szpitalach opieki długoterminowej
domach pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych ruchowo
sanatoriach
hospicjach

 

To idealny kierunek dla osób, które charakteryzuje:

 

umiejętność nawiązywania kontaktów
odporność na sytuacje trudne i stres
zrównoważenia emocjonalne
zdolności organizacyjne
spostrzegawczość
empatia, życzliwość