KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Zespół Szkół im. ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach ul. Mickiewicza 1 58-250 Pieszyce, tel.74 8365 370, fax. 74 8365 370, e-mail: sekretariat@zspieszyce.pl
 2. W Zespole Szkół im. ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: Wioletta Nalewska,  ul. Mickiewicza 1 58-250 Pieszyce, tel.74 8365 370
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie RODO – w związku z realizują zadań określonych w Ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie i realizuje program wychowawczy w oparciu o zasady Konstytucji, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Międzynarodowej Konwencji Praw Dziecka.
 4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w związku z  realizacją zadań określonych w Ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie.
 5. Odbiorcami danych mogą być inne organy i instytucje na mocy przepisów prawa.
 6. Dane osobowe podlegają okresowemu przeglądowi i są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z przepisów prawa
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych,; 

Z uprawnień tych możesz skorzystać:

 1. W odniesieniu do żądania sprostowania danych: gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 2. W odniesieniu do żądania usunięcia danych: gdy Pani/Pana dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; 
 3. Cofnie Pani/Pan swoją zgodę na przetwarzanie danych; gdy zgłoszony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych; 
 4. W celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa gdy Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; lub dane powinny być usunięte
 5. W odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe –możesz żądać ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; 
 6. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. W przypadku, kiedy Pani/Pani będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu (profilowaniu), którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Zostanie Pan/Pani poproszona o wyrażenie na to zgody.