Historia szkoły

1947 – pierwszy zachowany dziennik wskazuje, że 17 listopada rozpoczęła swoją działalność pierwsza Publiczna Szkoła Powszechna Rolnicza wykształciła 36 uczniów przez trzy miesiące;
1948 – przekształcenie szkoły w Państwowe Gimnazjum Rolnicze;

1950/1951 – zorganizowano Szkołę Praktykantów Specjalistów w zakresie Chowu Trzody Chlewnej oraz w zakresie Upraw Polowych, Instruktorów Rachunkowości i Organizacji Spółdzielni Produkcyjnych;

1952 – utworzono na krótko Państwową Podstawową Szkołę Rolniczą Instruktorów Rachunkowości i Organizacji Spółdzielni Produkcyjnych;

1953 – działa już Państwowa Szkoła Rolnicza, do której przyjęto 78 uczniów, a których umieszczono w internacie;

1957 – uruchomiono Dwuzimową Szkołę Rolniczo-Gospodarczą. Cykl nauki obejmował tu trzy semestry: I-teoretyczny, II-praktyczny, II-teoretyczny zakończony egzaminami;

1962 – dochodzi II klasa z powiatu ząbkowickiego-po likwidacji tamtejszej szkoły;

1964 – zmiana nazwy-Zasadnicza Szkoła Rolnicza, przy której zorganizowano pracownie przedmiotowe, bibliotekę, czytelnię i pomieszczenia administracyjno-gospodarcze;

1966/67 – koniec pracy dwuzimowej szkoły, pojawia się Zasadnicza Szkoła Rachunkowości Rolnej;

1967 – patronem szkoły zostaje śląski pszczelarz i badacz pszczół-Jan Dzierżoń, ufundowano również sztandar;

1969 – do obiektu szkolnego dochodzi wyremontowany budynek, mieszczący się przy ul. Kościuszki 5;

1971-72/1973 – zmiana profilu kształcenia, zostaje jedynie Zasadnicza Szkoła Rolnicza, powołuje się Zasadniczą Szkołę Ogrodniczą;

1976 – utworzono pierwsze na Dolnym Śląsku Średnie Studium Zawodowe-dla pracujących i Państwowe Technikum Rolnicze; powstaje wtedy Zespół Szkół;

1978/1979 – stworzono: Zasadniczą Szkołę Mechanizacji Rolnictwa, Państwowe Technikum Hodowlane;

1979 – po raz pierwszy matura dla abiturientów pieszyckiej szkoły;

1981 – oddano na użytek szkoły wyremontowany budynek przy ul. Mickiewicza 8;

lata 80-te-działalność szkolnego koła PCK (pierwsze miejsca w rejonie i drugie w województwie), organizacja praktyk hufca OHP w Czechosłowacji, NRD i na Węgrzech;

1982 – ze względu na stan wojenny nie odbyła się studniówka;

1987-1991 – remont internatu i budowa sali gimnastycznej (przerwana w 1991 roku);

1984-1988/1990-1991 – kolejna zmiana typów szkoły i kierunków kształcenia: Technikum Technologii Żywności, Zasadnicza Szkoła Rolnicza, Technikum Rolnicze, Zasadnicza Szkoła Zawodowa-spożywcza, ogrodnik terenów zieleni, a zamknięto typy szkoły powstałe w latach 1978-1979;

1990 – wprowadza się sześciostopniową skalę ocen: dwójka staje się oceną pozytywną, najniższą-jedynka, najwyższą-szóstka;

1992/1993 – powstają piękne klasopracownie, biblioteka z czytelnią, pomieszczenia administracyjne, aula oraz nowoczesne laboratorium chemiczno-analityczne, dzięki funduszom przyznanym na remont przez Wydział Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Urzędu Wojewódzkiego w Wałbrzychu;

1993 – w obiektach ZSR utworzono Społeczne Liceum Zawodowe, zmienione później na publiczne;

1996 – dzięki funduszom z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa zakupiono do szkoły komputery nowej generacji; później sprzęt audio –wizualny, jak również doposażono laboratorium analizy żywności oraz przygotowano sale ćwiczeniowe;

1996 – zakup samochodu osobowego do przewozu młodzieży na zajęcia praktyczne-sfinansowany przez Wydział Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Urzędu Wojewódzkiego w Wałbrzychu; rozpoczynają swoją działalność Licea: Zawodowe i Gospodarcze ( do roku 2002);

1997 – do profilu kształcenia dochodzi nowa Szkoła Policealna Zaoczna o specjalizacji-technik technologii żywności, która działa do 2001 roku;

1999 – powstaje Liceum Zawodowe-technik handlowiec; reforma szkolnictwa powoduje, że jeden z budynków ZS zostaje oddany na zagospodarowanie nowo powstałej szkole-Gimnazjum;

2000/2001 – powstają dwa nowe profile kształcenia: Szkoła Policealna-pracownik socjalny, oraz Szkoła Policealna Zaoczna-technik obsługi turystycznej

2001 – w skład ZS wchodzi Gimnazjum oraz następuje wznowienie budowy sali gimnastycznej, jak również rozpoczęcie budowy łącznika;

2002 – Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego 2001/2002, zakończono budowę nowych obiektów i oddano w posiadanie Zespołu Szkół.