Blog Archives

Warsztaty fotograficzne

W dniu 30.09.2019 w naszej szkole odbyły się warsztaty fotograficzne „Ekologia okiem młodych fotografików”, w których wzięli udział uczniowie klas drugich i trzecich naszego technikum. Warsztaty zorganizowane były w ramach projektu „Młodzi dla EKO”, realizowanego przez Fundację Katolicka Inicjatywa BERIT. Projekt został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego Edukacja Ekologiczna. Główny cel projektu to podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży z województw dolnośląskiego i lubuskiego w zakresie obszarów NATURA 2000.

Warsztaty  fotograficzne umożliwiły młodzieży zapoznanie  się z podstawami fotografii przyrodniczej.

Spotkanie podzielone było na część teoretyczną i praktyczną. W pierwszej części warsztatów, pan Robert Janusz, zawodowy fotografik, omówił podstawy fotografii oraz podstawy fotografii artystycznej, jak ekspozycja, przysłona, czas otwarcia migawki oraz zasady planowania przestrzeni, kadrowania, umieszczania detali, światła i koloru.

Następnie młodzież pod opieką pani Izabeli Bugaj oraz pana fotografika i koordynatorki projektu pani Katarzyny Talar udała się do parku miejskiego na zajęcia praktyczne. Plener fotograficzny był dużym wyzwaniem dla młodych fotografów. Młodzież słuchając porad i wskazówek zawodowego fotografa realizowała swoje artystyczne wizje.

Po powrocie do szkoły prowadzący omówił fotografie  każdego uczestnika warsztatów, udzielając konstruktywnych wskazów do dalszej pracy. Miłym przerywnikiem był poczęstunek przygotowany przez organizatorów warsztatów.

Prace naszych młodych zdolnych fotografów możecie oglądać poniżej.

Izabela Bugaj

ZDOBYTE DOŚWIADCZENIE – SZANSĄ NA ZATRUDNIENIE

Projekt pn.: „ZDOBYTE DOŚWIADCZENIE – SZANSĄ NA ZATRUDNIENIE” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Lider projektu:

 • Powiat Dzierżoniowski

Partnerzy projektu:

 • Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska 

Podmioty realizujące projekt:

 • Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie
 • Zespół Szkół nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie
 • Zespół Szkół nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie
 • Zespół Szkół im. ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach
 • Zespół Szkół nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie

Projekt partnerski skierowany jest do 299 osób z 5 zespołów szkół zawodowych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego.

Zakres projektu ustalony został na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb szkół. Na podstawie przeprowadzonych diagnoz określono, iż wszystkie szkoły zawodowe potrzebują wsparcia wynikającego z dostosowania placówek do potrzeb rynku pracy.

Odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby jest wdrożenie poniższych działań:

 • organizacja staży i praktyk dla 238 uczniów (106K) w celu zwiększenia umiejętności zawodowych zdobywanych w rzeczywistym miejscu pracy;
 • organizacja kursów i szkoleń rozwijających kompetencje zawodowe dla 238 uczniów;
 • tworzenie klas patronackich w celu zwiększenia udziału lokalnych pracodawców
  w systemie edukacji zawodowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego;
 • organizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych w ramach kształcenia zawodowego
  w celu zwiększenia kompetencji zawodowych uczniów;
 • organizacja kursów i szkoleń dla nauczycieli w ramach zawodów, na które występuje deficyt na lokalnym rynku pracy;
 • organizacja staży dla nauczycieli w celu zdobycia umiejętności nauczania zawodu, tak jak w rzeczywistym miejscu pracy;
 • studia podyplomowe dla nauczycieli w celu poszerzenia wiedzy dotyczącej kształcenia kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, a w szczególności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Cele projektu

Realizacja powyższych zadań szczegółowych ma służyć realizacji celów projektu tj.:

 • zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego
 • zwiększenie jakości nauczania w szkołach zawodowych;
 • wzrost kompetencji nauczycieli;
 • zacieśnienie współpracy z pracodawcami;
 • zwiększenie szans za zatrudnienie absolwentów szkół zawodowych. 

Planowane efekty

 • wzrost kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych pozwalających wejść uczniom na rynek pracy;
 • podniesienie kwalifikacji i umiejętności nauczycieli przedmiotów zawodowych;

Wartość projektu: 2.467.265,15 zł

Dofinansowanie: 2.343.565,15 zł

W tym wkład UE: 2.097.175,37 zł

Okres realizacji projektu od: 2019-09-01 do: 2021-08-31

Dokumentacja uczestników projektu (zip)

 

Pomoc dla schroniska „Azyl” w Dzierżoniowie

13 czerwca 2019 roku uczniowie z klasy IIIa wraz z Panią Justyną Protaziuk odwiedzili schronisko dla zwierząt.  Na ręce pracowników schroniska przekazaliśmy 10 kg suchej oraz 14 puszek mokrej karmy zakupionej za pieniądze pozyskane ze sprzedaży ostatniego numeru gazetki szkolnej „Świat Gimbazy”. Pobyt w tym miejscu napełnił nas refleksją nad smutnym losem niektórych czworonogów i utwierdził w przeświadczeniu, że warto pomagać.

Justyna Protaziuk

„KONFERENCJA I  WARSZTATY PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY  KOCHAM – NIE BIJĘ”

W dniu 7 czerwca 2019 roku w naszej szkole odbyła się impreza Przeciwdziałania Przemocy Wobec Dzieci „Kocham-nie biję”. Wydarzenie to zostało dofinansowane przez Starostwo Powiatowe w ramach grantu oświatowego.

Celem wydarzenia było dotarcie do przedstawicieli wszystkich placówek oświatowych naszego powiatu i instytucji, które zainteresowane są przeciwdziałaniem przemocy wobec dziecka, wymiana doświadczeń, wspólne wypracowanie metod pracy i podzielenie się wiedzą w ramach Konferencji „Kocham-nie biję”. Organizatorzy podjęli współpracę z wieloma organizacjami wspierającymi rozwój dziecka:

 1. Organizacja Humanitarna i Rozwojowa Działająca na Rzecz Dzieci -UNICEF,
 2. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – PARPA,
 3. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – FDDS,
 4. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – Niebieska Linia.

Konferencja “Przeciwdziałanie Przemocy wobec bicia dzieci, Kocham – nie biję”.” skierowana była do osób dorosłych – zaproszonych dyrektorów szkół, pedagogów i psychologów oraz osoby, które na co dzień stykają się z problemem agresji wobec dzieci. Organizatorzy konferencji podjęli gości w auli Zespołu Szkół, wszystkich przywitała uroczyście pani dyrektor ZS Beata Tomaszczyk i wprowadziła w temat, wykorzystując prezentację multimedialną przygotowaną na tę okazją przez p. I. Bugaj i p. K. Lewandowską.

 Prelegentami były osoby o dużej wiedzy i doświadczeniu. Na tę część złożyło się 7 prelekcji i panel dyskusyjny, w trakcie którego goście i prelegenci dzielili się swoimi doświadczeniami i mieli okazję porozmawiać z przedstawicielami różnych instytucji. Tematy seminarium i prelegenci:

 1. Pani Agnieszka Lemieszek – Psycholog Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie.
   „Syndrom dziecka maltretowanego”.
 2. Pani Anna Paczyńska – Kurator I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie.
  „Postępowanie rodzinne i opiekuńcze w systemie przeciwdziałania przemocy wobec dzieci.”
 3. Pan Tomasz Fedorszczak – Prokurator Rejonowy w Dzierżoniowie.
  „Środki karne w stosunku do sprawców przemocy wobec małoletnich – aspekty prawne.”
 4. Pani Agnieszka Koźmińska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieszycach, Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Pieszycach.
  „Dziecko w Procedurze Niebieskiej Karty.”
 5. Pan kom. Jarosław Zbozień – Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komisariatu Policji w Bielawie.
  „Działania Policji na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec dzieci. Współpraca międzyinstytucjonalna.”
 6. Pan asp.szt. Grzegorz Długaszewski – Kierownik Posterunku Policji w Pieszycach.
  „Działania Policji na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec dzieci. Współpraca międzyinstytucjonalna.”

Wszyscy goście i uczestnicy konferencji zostali podjęci wspaniałym poczęstunkiem przygotowanym przez młodzież naszej szkoły pod opieką p. Katarzyny Złotnickiej, Małgorzaty Dobrowolskiej, Beaty Malagi.

Organizatorki konferencji składają również podziękowania na ręce pana Krzysztofa Dzwolaka oraz Tomasza Wojciechowskiego za wsparcie i pomoc.

Ilość gości i uczestników konferencji i warsztatów świadczy o potrzebie organizowania takich wydarzeń, a organizatorom daje poczucie satysfakcji.

Z całego serca pragniemy podziękować wszystkim prelegentom za poszerzenie naszej wiedzy i świadomości oraz wspaniałą atmosferę dyskusji.

Katarzyna Lewandowska i Izabela Bugaj

 

Zakończenie roku szkolnego klasy maturalnej

30 kwietnia odbył się uroczysty apel obchodów Święta Uchwalenia Konstytucji 3 maja połączony z zakończeniem roku szkolnego klasy maturalnej. 
Wszystkim absolwentom gratulujemy ukończenia szkoły i życzymy powodzenia na maturze i egzaminach zawodowych.
Pożegnanie absolwentów zorganizowali uczniowie klas IIITHŻ, pod opieką nauczycielek Pani Małgorzaty Dobrowolskiej i Pani Justyny Protaziuk.

Lekcja otwarta w klasie IIIB

27 marca 2019 roku odbyła się lekcja otwarta w klasie IIIB, której temat brzmiał: Niedługo będę absolwentem gimnazjum – jakie są moje predyspozycje zawodowe. Zajęcia prowadzone były w szkolnej kawiarence z udziałem Rodziców, Uczniów oraz Nauczycieli. Młodzież wykonywała zadania, przy których niejednokrotnie pomoc Rodziców była nieoceniona. Polecenia polegały na określeniu swoich zainteresowań, ulubionych zajęć szkolnych i domowych oraz cech charakteru i usposobienia. Karty pracy, które wypełniali uczestnicy zajęć, umożliwiły docelowo określenie ich predyspozycji zawodowych, uświadomiły pewne cechy osobowości i wskazały ewentualne kierunki kształcenia po szkole gimnazjalnej.
Lekcja wychowawcza została także wzbogacona omówieniem typów szkół po gimnazjum a także kierunków kształcenia proponowanych na nowy rok szkolny w Zespole Szkół w Pieszycach. Podczas prezentacji Pani Katarzyna Złotnicka przybliżyła szczegółowo zgromadzonym charakter zawodu technik technologii żywności, który jest w bieżącej ofercie edukacyjnej naszej szkoły a o pozostałych profilach opowiedziała prowadząca zajęcia Justyna Protaziuk.
Rodzice i Uczniowie wyrazili aprobatę dla kolejnych takich spotkań w przyjemnej, kawiarnianej atmosferze z efektem owocnej pracy nad lepszym poznaniem siebie.
Dziękuję za zaangażowanie i wsparcie podczas organizacji mojej lekcji wszystkim Nauczycielom, Pracownikom Szkoły, Uczniom oraz ich Rodzicom 🙂

Wychowawczyni klasy IIIB
Justyna Protaziuk